kunstwerken - mesotten.be

In de commentaar op het wetboek inkomstenbelastingen '92 nr. 61/233 lezen we het volgende:

Half-verheven en verheven beeldhouwwerken, fresco's, beelden of andere kunstwerken, uitgevoerd door in België verblijvende kunstenaars en ingewerkt in op te richten ondernemingsgebouwen, mogen volgens de hierna uiteengezette regels worden afgeschreven.

De aanschaffingsprijs van die kunstwerken mag in één of meer malen worden afgeschreven tot beloop van 2 % van de aanschaffingswaarde van het beroepsgedeelte van het nijverheids- of handelsgebouw waarin ze zijn ingewerkt.

Als de aanschaffingsprijs van het kunstwerk die quotiteit overtreft, wordt het overschot onderworpen aan hetzelfde afschrijvingsstelsel als het gebouw, m.a.w. het overschot mag worden afgeschreven op voorwaarde dat het gebouw wordt beschouwd als een afschrijfbaar bestanddeel, en dit tegen hetzelfde percentage als het gebouw.

De belastingplichtigen die bovenvermelde afschrijvingsregels wensen toe te passen, moeten bij hun aangifte in de inkomstenbelastingen het bewijs voegen, waaruit blijkt dat de Minister die bevoegd is voor de culturele aangelegenheden, de artistieke aard van de bedoelde kunstwerken heeft bevestigd.

Wel te verstaan worden de voormelde afschrijvingsregels slechts aanvaard met betrekking tot de kunstwerken die worden ingewerkt in de op te richten of geheel her op te richten gebouwen; zij zijn niet van toepassing op bijvoorbeeld gewone schilderijen, wandtapijten enz. die geen integrerend deel uitmaken van de lokalen waarin ze zijn geplaatst (zie ook 61/58).

 

| start |   | aftrekbare kosten |

 

|start |
|
belastingen | btw | vennootschappen | sociale wetgeving | jaarrekening | milieu | diversen |
| aftrekbare kosten en btw | starters | formulieren | subsidies | overige links | zoek in Limburg

  | voorbehoud |

info(at)mesotten.be
Brugstraat 39  3740 Bilzen    tel. ++32 (0)89 41 26 03     fax ++32 (0)89 44 98 05

laatste bijwerking: 18/01/2014
© 2004-2014