mesotten.be

inhoudstafel van het wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 of geef uw trefwoord

BOEK I : Inleidende bepalingen
Titel I : Vennootschap en rechtspersoonlijkheid
Titel II : Definities
Hoofdstuk I. Genoteerde vennootschappen
Hoofdstuk II. Controle, moeder- en dochtervennootschappen
Afdeling I. Controle
Afdeling II. Consortium
Afdeling III. Verbonden en geassocieerde vennootschappen
Afdeling IV. Deelneming en deelnemingsverhouding
Hoofdstuk III. Grootte van vennootschappen en groepen
Afdeling I. Kleine vennootschappen
Afdeling II. Kleine groepen
Titel III : Algemene strafbepaling
BOEK II : Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen
Titel I : Algemene bepalingen
Titel II : Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar

Titel III : De verschillende wijzen waarop de vennootschap eindigt
BOEK III : De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap
Titel I : Definities
Titel II : Bewijs
Titel III : Aansprakelijkheid van de vennoten
Titel IV : Vereffening
BOEK IV : Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek
Titel I : Internationaal privaatrechtelijke bepalingen
Titel II : Verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting
Titel III : Organen
Hoofdstuk I. Vertegenwoordiging van vennootschappen
Hoofdstuk II. Regels van beraadslaging en sanctie
Titel IV : De naam van een vennootschap
Titel V : Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten
Hoofdstuk I. Vorm van de oprichtingsakte
Hoofdstuk II. Openbaarmakingsformaliteiten
Afdeling I. Belgische vennootschappen
Onderafdeling I. Openbaarmakingsformaliteiten bij oprichting
Onderafdeling II. Andere openbaarmakingsformaliteiten
Onderafdeling III. Tegenwerpelijkheid
Onderafdeling IV. Enige in de stukken op te nemen vermeldingen
Afdeling II. Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in BelgiŽ
Onderafdeling I. Openbaarmakingsformaliteiten bij opening van een bijkantoor
Onderafdeling II. Andere openbaarmakingsformaliteiten
Onderafdeling III. Wijze van openbaarmaking
Onderafdeling IV. Enige in de stukken uitgaande van bijkantoren op te nemen vermeldingen
Afdeling III. Buitenlandse vennootschappen die in BelgiŽ een publiek beroep op het spaarwezen doen, maar er geen bijkantoor hebben
Hoofdstuk III. Strafbepalingen
Titel VI : De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening
Hoofdstuk I. Jaarrekening, jaarverslag en open-baarmakingsverplichtingen
Afdeling I. De jaarrekening
Afdeling II. Het jaarverslag
Afdeling III. Openbaarmakingsverplichtingen
Onderafdeling I. Belgische vennootschappen
Onderafdeling II. Buitenlandse vennootschappen
Hoofdstuk II. Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen
Afdeling I. Toepassingsgebied
Afdeling II. Algemeen : de consolidatieverplichting
Afdeling III. Consolidatiekring en geconsolideerde jaarrekening
Afdeling IV. Jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening
Afdeling V. Openbaarmakingsverplichtingen
Hoofdstuk III. Koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van deze titel en uitzonderingsbepalingen
Hoofdstuk IV. Strafbepalingen
Titel VII : De controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen inzake controle
Afdeling I. Benoeming
Afdeling II. Bezoldiging
Afdeling III. Ontslag
Afdeling IV. Bevoegdheden
Afdeling V. Aansprakelijkheid
Hoofdstuk II. Controle op de jaarrekening
Hoofdstuk III. Controle op de geconsolideerde jaarrekening
Afdeling I. Algemene regeling
Afdeling II. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle van de geconsolideerde jaarrekening
Hoofdstuk IV. Controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht
Afdeling I. Aard van de controle
Afdeling II. Vennootschappen waar een commissaris is aangesteld
Afdeling III. Vennootschappen waar geen commissaris is aangesteld
Afdeling IV. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle op vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht
Hoofdstuk V. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten
Hoofdstuk VI. Deskundigen
Hoofdstuk VII. Strafbepalingen
Titel VIII : Procedure en gevolgen van nietigheid van vennootschappen en van besluiten van de algemene vergadering
Hoofdstuk I. Procedure en gevolgen van de nietigheid van vennootschappen en van overeengekomen wijzigingen in vennootschapsakten
Hoofdstuk II. Procedure en gevolgen van de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering
Titel IX : Ontbinding en vereffening
Hoofdstuk I. Voorstel tot ontbinding
Hoofdstuk II. De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen
Hoofdstuk III. De vereffening
Hoofdstuk IV. Strafbepaling
Titel X : Rechtsvorderingen en verjaring
BOEK V : De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap

Titel I : Definities
Titel II : Aansprakelijkheid
Titel III : De overdracht van deelneming
BOEK VI : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Titel I : Aard en kwalificatie
Titel II : Oprichting
Hoofdstuk I. Bedrag van het kapitaal
Hoofdstuk II. Plaatsing van het kapitaal
Afdeling I. Volledige plaatsing
Afdeling II. Inbreng in natura
Afdeling III. Quasi-inbreng
Hoofdstuk III. Storting van het kapitaal
Hoofdstuk IV. Oprichtingsformaliteiten
Hoofdstuk V. Nietigheid
Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid
Titel III : Effecten en hun overdracht en overgang
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk II. Aandelen
Afdeling I. Algemene bepalingen
Afdeling II. Aandelen zonder stemrecht
Hoofdstuk III. Certificaten
Hoofdstuk IV. Obligaties
Hoofdstuk V. Overdracht en overgang van effecten
Afdeling I. Overdracht en overgang van aandelen : algemeen
Afdeling II. Overdracht van aandelen onder levenden
Afdeling III. Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden
Afdeling IV. Overdracht van obligaties
Titel IV : Organen
Hoofdstuk I. Organen van bestuur en vertegenwoordiging
Afdeling I. Statuut van de zaakvoerders
Afdeling II. Bevoegdheid en werkwijze
Afdeling III. Aansprakelijkheid
Hoofdstuk II. Algemene vergadering van vennoten
Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen
Onderafdeling I. Bevoegdheden
Onderafdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Onderafdeling III. Deelneming aan de algemene vergadering
Onderafdeling IV. Verloop van de algemene vergadering
Onderafdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht
Afdeling II. Gewone algemene vergadering
Afdeling III. Buitengewone algemene vergadering
Onderafdeling I. Wijziging van de statuten : algemeen
Onderafdeling II. Wijziging van het doel
Onderafdeling III. Wijziging van de rechten verbonden aan effecten
Hoofdstuk III. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering
Afdeling I. Vennootschapsvordering
Afdeling II. Minderheidsvordering
Hoofdstuk IV. Algemene vergadering van obligatiehouders
Afdeling I. Bevoegdheden
Afdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Afdeling III. Deelneming aan de algemene vergadering
Afdeling IV. Verloop van de algemene vergadering
Afdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht
Titel V : Kapitaal
Hoofdstuk I. Kapitaalverhoging
Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen
Afdeling II. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
Onderafdeling I. Voorkeurrecht
Onderafdeling II. Storting van de inbreng in geld
Afdeling III. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura
Afdeling IV. Aansprakelijkheid
Hoofdstuk II. Kapitaalvermindering
Hoofdstuk III. Instandhouding van het maatschappelijk kapitaal
Afdeling I. Winstverdeling
Onderafdeling I. Vorming van een reservefonds
Onderafdeling II. Uitkeerbare winsten
Afdeling II. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
Onderafdeling I. Voorwaarden van verkrijging
Onderafdeling II. Statuut van de verkregen aandelen of certificaten
Onderafdeling III. Vermeldingen in de vennootschapsakten
Onderafdeling IV. Financiering van de verkrijging van eigen aandelen of certificaten door een derde
Onderafdeling V. Inpandneming van eigen aandelen of certificaten
Onderafdeling VI. Wederinkoop van eigen aandelen zonder stemrecht
Afdeling III. Verlies van het maatschappelijk kapitaal
Titel VI : Geschillenregeling
Hoofdstuk I. De uitsluiting
Hoofdstuk II. De uittreding
Hoofdstuk III. Bekendmaking
Titel VII : Duur en ontbinding
Titel VIII : Strafbepalingen
BOEK VII : De coŲperatieve vennootschap
Titel I : Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coŲperatieve vennootschappen
Hoofdstuk I. Aard en kwalificatie
Hoofdstuk II. Oprichting
Afdeling I. Volledige plaatsing van het kapitaal
Afdeling II. Inhoud van de oprichtingsakte
Hoofdstuk III. Effecten en hun overdracht en overgang
Afdeling I. Algemeen
Afdeling II. Overdracht en overgang van aandelen
Hoofdstuk IV. Wijzigingen in het vennotenbestand en in het kapitaal
Afdeling I. Wijzigingen in het vennotenbestand
Afdeling II. Uitkering van de waarde van de aandelen
Afdeling III. Wijzigingen in het gestorte kapitaal
Hoofdstuk V. Organen en controle
Afdeling I. Bestuur
Afdeling II. Algemene vergadering van vennoten
Afdeling III. Controle
Hoofdstuk VI. Duur en ontbinding
Hoofdstuk VII. Strafbepalingen
Titel II : Bepalingen eigen aan de coŲperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
Hoofdstuk I. Oprichting
Afdeling I. Het vaste en veranderlijke gedeelte van het kapitaal
Afdeling II. Plaatsing van het kapitaal
Onderafdeling I. Algemeen
Onderafdeling II. Inbreng in natura
Onderafdeling III. Quasi-inbreng
Afdeling III. Storting van het kapitaal
Afdeling IV. Oprichtingsformaliteiten
Afdeling V. Nietigheid
Afdeling VI. Aansprakelijkheid
Hoofdstuk II. Organen
Afdeling I. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Afdeling II. Aansprakelijkheid
Afdeling III. Algemene vergadering van vennoten
Onderafdeling I. Informatie van de vennoten
Onderafdeling II. Verloop van de algemene vergadering
Onderafdeling III. Wijziging van het doel
Onderafdeling IV. Uitstel van de algemene vergadering
Afdeling IV. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering
Onderafdeling I. Vennootschapsvordering
Onderafdeling II. Minderheidsvordering
Hoofdstuk III. Kapitaal
Afdeling I. Kapitaalverhoging
Afdeling II. Vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal
Afdeling III. Instandhouding van het kapitaal
Onderafdeling I. Uitkering van de waarde van de aandelen
Onderafdeling II. De winstverdeling
Onderafdeling III. De financiering van aankoop van eigen aandelen door derden
Onderafdeling IV. Verlies van het maatschappelijk kapitaal
Hoofdstuk IV. Strafbepalingen
Titel III : Wijziging van de aansprakelijkheid van de vennoten van een coŲperatieve vennootschap
BOEK VIII : De naamloze vennootschap
Titel I : Aard en kwalificatie
Titel II : Oprichting
Hoofdstuk I. Bedrag van het kapitaal
Hoofdstuk II. Plaatsing van het kapitaal
Afdeling I. Volledige plaatsing
Afdeling II. Inbreng in natura
Afdeling III. Quasi-inbreng
Hoofdstuk III. Storting van het kapitaal
Hoofdstuk IV. Oprichtingsformaliteiten
Afdeling I. Wijze van oprichting
Afdeling II. Vermeldingen in de oprichtingsakte
Hoofdstuk V. Nietigheid
Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid
Titel III : Effecten en hun overdracht en overgang
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk II. De vorm van effecten
Afdeling I. Effecten op naam
Afdeling II. Effecten aan toonder
Afdeling III. Gedematerialiseerde effecten
Hoofdstuk III. CategorieŽn van effecten
Afdeling I. Aandelen
Onderafdeling I. Algemeen
Onderafdeling II. Aandelen zonder stemrecht
Afdeling II. Winstbewijzen
Afdeling III. Obligaties
Onderafdeling I. Ontbindende voorwaarde
Onderafdeling II. Obligaties met premie
Onderafdeling III. Converteerbare obligaties
Onderafdeling IV. Hypothecaire obligaties
Afdeling IV. Warrants
Afdeling V. Certificaten
Hoofdstuk IV. Overdracht en overgang van effecten
Afdeling I. Algemeen
Afdeling II. Wettelijke beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten
Afdeling III. Conventionele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten
Afdeling IV. Gedwongen verkoop van effecten
Afdeling V. Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
Titel IV : Organen
Hoofdstuk I. Bestuur en dagelijks bestuur
Afdeling I. Raad van bestuur
Onderafdeling I. Statuut van de bestuurders
Onderafdeling II. Bevoegdheid en werkwijze
Afdeling Ibis. Het directiecomitť

Afdeling II. Dagelijks bestuur
Afdeling III. Overschrijding van het doel
Afdeling IV. Aansprakelijkheid
Hoofdstuk II. Algemene vergadering van aandeelhouders
Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen
Onderafdeling I. Bevoegdheden
Onderafdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Onderafdeling III. Deelneming aan de algemene vergadering
Onderafdeling IV. Verloop van de algemene vergadering
Onderafdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht
Afdeling II. Gewone algemene vergadering
Afdeling III. Bijzondere algemene vergadering
Afdeling IV. Buitengewone algemene vergadering
Onderafdeling I. Wijziging van de statuten : algemeen
Onderafdeling II. Wijziging van het doel
Onderafdeling III. Wijziging van de rechten verbonden aan effecten
Hoofdstuk III. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering
Afdeling I. Vennootschapsvordering
Afdeling II. Minderheidsvordering
Hoofdstuk IV. Algemene vergadering van obligatiehouders
Afdeling I. Bevoegdheden
Afdeling II. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Afdeling III. Deelneming aan de algemene vergadering
Afdeling IV. Verloop van de algemene vergadering
Afdeling V. Wijze van uitoefening van het stemrecht
Titel V : Kapitaal
Hoofdstuk I. Kapitaalverhoging
Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen
Afdeling II. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
Onderafdeling I. Voorkeurrecht
Onderafdeling II. Beperking van het voorkeurrecht
Onderafdeling III. Storting van de inbreng in geld
Afdeling III. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura
Afdeling IV. Het toegestane kapitaal
Onderafdeling I. Beginselen
Onderafdeling II. Beperkingen
Onderafdeling III. Vermeldingen in het jaarverslag
Afdeling V. Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel
Afdeling VI. Aansprakelijkheid
Hoofdstuk II. Kapitaalvermindering
Hoofdstuk III. Aflossing van het kapitaal
Hoofdstuk IV. Instandhouding van het kapitaal
Afdeling I. Winstverdeling
Onderafdeling I. Vorming van een reservefonds
Onderafdeling II. Uitkeerbare winsten
Onderafdeling III. Interim dividenden
Onderafdeling IV. Sanctie
Afdeling II. Verkrijging van eigen effecten
Onderafdeling I. Verkrijging van eigen effecten door de naamloze vennootschap zelf
Onderafdeling II. Aankoop van effecten van een naamloze vennootschap door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap
Onderafdeling III. Financiering door een naamloze vennootschap van de verkrijging van haar effecten door een derde
Onderafdeling IV. Inpandneming van eigen effecten
Afdeling III. Kruisparticipaties
Afdeling IV. Verlies van maatschappelijk kapitaal
Titel VI : Geschillenregeling
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied
Hoofdstuk II. De uitsluiting
Hoofdstuk III. De uittreding
Hoofdstuk IV. Bekendmaking
Titel VII : Duur en ontbinding
Titel VIII : Strafbepalingen
BOEK IX : De commanditaire vennootschappen op aandelen
BOEK X : Vennootschappen met een sociaal oogmerk
Hoofdstuk I. Aard en kwalificatie
Hoofdstuk II. Bijzondere regels inzake het kapitaal van de vennootschap met sociaal oogmerk
Hoofdstuk III. Omzetting van een vereniging zonder winstoogmerk in een vennootschap met een sociaal oogmerk
BOEK XI : Herstructurering van vennootschappen
Titel I : Inleidende bepaling en definities
Hoofdstuk I. Inleidende bepaling
Hoofdstuk II. Definities
Afdeling I. Fusies
Afdeling II. Splitsingen
Afdeling III. Gelijkgestelde verrichtingen
Afdeling IV. Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak
Titel II : De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen
Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen
Afdeling I. Fusie of splitsing van vennootschappen in vereffening of van failliet verklaarde vennootschappen
Afdeling II. Rechtsgevolgen van fusie en splitsing
Afdeling III. Tegenwerpelijkheid van de fusie of splitsing
Afdeling IV. Zekerheidsstelling
Afdeling V. Aansprakelijkheid
Afdeling VI. Nietigheid van de fusie of splitsing
Hoofdstuk II. Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen
Afdeling I. Procedure bij fusie door overneming
Afdeling II. Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap
Afdeling III. Procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen
Hoofdstuk III. Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen
Afdeling I. Procedure bij splitsing door overneming
Afdeling II. Procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen
Afdeling III. Procedure bij gemengde splitsing
Titel III : Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak
Hoofdstuk I. Procedure
Hoofdstuk II. Rechtsgevolgen
Hoofdstuk III. Tegenwerpelijkheid
Hoofdstuk IV. Zekerheidstelling
Hoofdstuk V. Aansprakelijkheid
Hoofdstuk VI. Inbreng gedaan door een natuurlijke persoon
Hoofdstuk VII. Sanctieregeling

Titel IV : Overdrachten van een algemeenheid of van een bedrijfstak
Titel V : Uitzonderingsbepalingen
Titel VI : Strafbepalingen
BOEK XII : Omzetting van vennootschappen
Titel I : Inleidende bepalingen
Titel II : Formaliteiten die het besluit tot omzetting van een vennootschap voorafgaan
Titel III : Besluit tot omzetting
Titel IV : Aansprakelijkheid bij omzetting
Titel V : Bepaling eigen aan de vennootschap onder firma
Titel VI : Strafbepalingen
BOEK XIII : De landbouw vennootschap
Titel I : Aard en kwalificatie
Titel II : Oprichting en samenstelling van het kapitaal
Titel III : Effecten en hun overdracht en overgang
Hoofdstuk I. Aandelen
Hoofdstuk II. Overdracht en overgang van aandelen
Titel IV : Organen en controle
Hoofdstuk I. Bestuur en vertegenwoordiging
Hoofdstuk II. Algemene vergadering van vennoten
Hoofdstuk III. Controle
Titel V : De winstverdeling
Titel VI : Ontbinding
Titel VII : Bepalingen van verschillende aard
BOEK XIV : Het economisch samenwerkingsverband
Titel I : Aard en kwalificatie
Titel II : Oprichting
Titel III : Uittreding en uitsluiting
Titel IV : Bestuur en vertegenwoordiging
Hoofdstuk I. De zaakvoerders
Hoofdstuk II. De vergadering van de leden
Titel V : Ontbinding
Titel VI : Bijzondere verbods- en gebodsbepalingen
Titel VII : Strafbepalingen
BOEK XV : Diverse bepalingen en overgangsbepalingen
Titel I : Diverse bepalingen
Titel II : Overgangsbepalingen

 

| start |    | algemene inhoudstabel |

 

|start |
|
belastingen | btw | vennootschappen | sociale wetgeving | jaarrekening | milieu | diversen |
| aftrekbare kosten en btw | starters | formulieren | subsidies | overige links | zoek in Limburg

  | voorbehoud |

info(at)mesotten.be
Brugstraat 39  3740 Bilzen    tel. ++32 (0)89 41 26 03     fax ++32 (0)89 44 98 05

laatste bijwerking: 18/01/2014
© 2004-2014