wetboek inkomstenbelastingen 1992   rechtspraak

Art. 38 
Vrijgesteld zijn :
. . .
11 de volgende sociale voordelen verkregen door de personen die in artikel 30 vermelde bezoldigingen ontvangen of hebben ontvangen, alsmede hun rechtverkrijgenden :
a) voordelen waarvoor het wegens de wijze van toekenning niet mogelijk is het door iedere verkrijger werkelijk verkregen bedrag vast te stellen;
b) voordelen die, alhoewel individualiseerbaar, niet de aard van een werkelijke bezoldiging hebben;

c) geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken verkregen uit hoofde of naar aanleiding van gebeurtenissen die niet rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid;

. . .

  Geschenk voor 25 dienstjaren is belastingvrij

Een werknemer krijgt voor 25 jaar trouwe dienst een aankoopbon voor 60.000 F (die gebruikt voor de aankoop van een video en meubelen).  De fiscus belast dat als voordeel van alle aard, o.m. omdat het een duur geschenk is in verhouding tot het maandloon van de werknemer.

Het hof veegt echter alle argumenten van de fiscus van tafel.  Het is aan de fiscus om te bewijzen dat het hier om een verdoken bezoldiging gaat, maar dat doet hij niet.  Het gaat integendeel om een eenmalige uitkering zonder directe tegenprestatie.  Bovendien is het een geschenk van geringe waarde in verhouding tot het jaarinkomen van de werknemer.  De aankoopbon is dus een vrijgesteld sociaal voordeel in het kader van art. 38 11 wib'92.
Brussel, 23 januari 1998, 9852074

     
| start | | rechtspraak |

 

|start |
|
belastingen | btw | vennootschappen | sociale wetgeving | jaarrekening | milieu | diversen |
| aftrekbare kosten en btw | starters | formulieren | subsidies | overige links | zoek in Limburg

  | voorbehoud |

info(at)mesotten.be
Brugstraat 39  3740 Bilzen    tel. ++32 (0)89 41 26 03     fax ++32 (0)89 44 98 05

laatste bijwerking: 18/01/2014
2004-2014